O nás

Občianske združenie LCT sme založili na podporu všetkých aktivít súvisiacich s rozvojom vzdelávania, publikačných, vydavateľských aktivít vysokoškolských učiteľov, praxe študentov v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva, jazykovedy, literárnej vedy, didaktiky cudzích jazykov i tlmočenia.

Naším cieľom je i popularizácia uvedených aktivít. Založili sme ho i s cieľom pomôcť prepájať reálnu prekladateľskú prax s akademickou prípravou študentov študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo, a tak sa podieľať na príprave takých absolventov, ktorí budú hneď po absolvovaní vysokoškolského štúdia schopní aktívne participovať na pracovnom trhu a mať konkurenčnú výhodu.

Orgány O. Z. LCT

Predsedníctvo

Predseda a štatutárny orgán

doc. Mgr. Vladimír BILOVESKÝ, PhD.

Podpredseda a štatutárny orgán

PhDr. Miroslava MELICHERČÍKOVÁ, PhD.

Tajomník

doc. PhDr. Ivan ŠUŠA, PhD.

Pokladník

Mgr. Marianna BACHLEDOVÁ, PhD.

Člen predsedníctva

doc. PhDr. Ľudmila MEŠKOVÁ, CSc.

Členovia revíznej komisie

doc. Mgr. Martin DJOVČOŠ, PhD.

doc. PaeDr. Zdenko DOBRÍK, PhD.

Mgr. Matej LAŠ, PhD.

Kontaktujte nás

LCTprekladatelska@gmail.com

info@oz-lct.sk

LCT – lingua, communicatio, translatio
Šalgotarjánska 1, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

+

Darujte 2%.

Pozývame vás na:

Škola, mesto, umenie/Rethinking School, Art & City