Darujte nám 2% z daní

Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

 1. Som fyzická osoba
  Poukazujem podiel vo výške 2 %.

Som fyzická osoba a vykonávam dobrovoľnícku činnosť

Poukazujem podiel vo výške 3 %, ak som v súvisiacom zdaňovacom období vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie. Písomné potvrdenie potvrdzujúce dobrovoľnícku činnosť obsahuje informácie o trvaní, rozsahu, obsahu dobrovoľníckej činnosti spolu s písomným hodnotením dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti na žiadosť dobrovoľníka.

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi. 

 • Podávam si daňové priznanie sám:
  Vyplňte Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka.

 • Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive*
 • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a podáte  ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.
 1. Som právnická osoba
  Poukazujem podiel vo výške 2 %, ak môj podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely. V opačnom prípade poukazujem podiel iba vo výške 1 %.

Kontaktujte nás

LCTprekladatelska@gmail.com

info@oz-lct.sk

LCT – lingua, communicatio, translatio
Šalgotarjánska 1, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

+

Darujte 2%.

Pozývame vás na:

Škola, mesto, umenie/Rethinking School, Art & City