Naše aktivity

Naším cieľom je podpora a popularizácia uvedených aktivít:

Rozvoj vzdelávania

Publikačné a vydavateľské aktivity vysokoškolských učiteľov

Prax študentov v oblastiach

prekladateľstvo
tlmočníctvo
jazykoveda
literárna veda
didaktika cudzích jazykov

Podpora časopisu
kritika prekladu

Prostredníctvom organizovania prekladateľsko-tlmočníckych praxí pomáhame prepájať reálnu prax s akademickou prípravou študentov študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo, a tak im pomáhame hneď po absolvovaní vysokoškolského štúdia aktívne vstúpiť na trh práce, čo im vytvára konkurenčnú výhodu.

Kontaktujte nás

LCTprekladatelska@gmail.com

info@oz-lct.sk

LCT – lingua, communicatio, translatio
Šalgotarjánska 1, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

+

Darujte 2%.

Pozývame vás na:

Škola, mesto, umenie/Rethinking School, Art & City