Monografia M. Melicherčíkovej

Kognitívne charakteristiky a tlmočnícky výkon: "Súvisia spolu?" Banská Bystrica : Belianum, 2017. 186 s., ISBN 978-80-557-1290-1.

Autorka sa v interdisciplinárne koncipovanej vedeckej monografii zameriava na skúmanie potenciálnych súvislostí medzi tlmočníckym výkonom študentov študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo a vybranými kognitívnymi charakteristikami. Na otázku položenú v nadpise hľadá odpoveď prostredníctvom šiestich výskumných otázok. Využitím poznatkov a nástrojov translatológie a psychológie sa pokúša overiť hypotetické postuláty o kognitívnom štýle závislosť/nezávislosť od poľa na tlmočníckych výkonoch študentov (konzekutívne a simultánne tlmočenie). Do skúmanej problematiky začlenila aj ďalšiu kognitívnu charakteristiku, koncentráciu pozornosti. Uvedená problematika nebola doteraz spracovaná v domácej alebo zahraničnej odbornej literatúre. Realizovaný výskum potvrdil, že tlmočnícky výkon študentov a vybrané kognitívne charakteristiky „spolu súvisia“. Viaceré zistenia, ktoré vyplynuli z výskumu, majú potenciál obohatiť súčasnú teóriu tlmočenia a možno ich využiť v príprave budúcich tlmočníkov.

Kontaktujte nás

LCTprekladatelska@gmail.com

info@oz-lct.sk

LCT – lingua, communicatio, translatio
Šalgotarjánska 1, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

+

Darujte 2%.

Pozývame vás na:

Škola, mesto, umenie/Rethinking School, Art & City