Monografia Ľ. Pliešovskej

Od Buckovej k Updikovi. Americká literatúra na Slovensku v rokoch 1945 - 1968. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, 2016. 262 s. ISBN 978-80-557-1171-3.

Monografia sa zaoberá problematikou recepcie amerických autorov v relatívne turbulentnom období (česko)slovenskej histórie. Výber diel na preklad, ich kvalita i kvantita a recepcia v kontexte domácej kultúry sú pre svet mimo slovenského geografického priestoru signálom indikujúcim schopnosť tvorivo sa vyrovnať s podnetmi, ktoré v prijímajúcom prostredí absentujú. Prijímanie diela vždy závisí od celého radu faktorov – ak sa mení svetonázor, mení sa aj interpretácia diela kritikou, či recepcia v prijímajúcom prostredí. Práca dokumentuje, ako boli v rokoch 1945 – 1968 na Slovensku prijímaní americkí autori a do akej miery sa ideologický zreteľ podieľal na výbere daného diela na preklad. Dobový kontext autorka vykresľuje na pozadí recepčných odoziev, najmä recenzií v periodickej tlači a doslovov preložených diel. Súčasťou monografie je aj zoznam najaktívnejších prekladateľov a najprekladanejších autorov.

Kontaktujte nás

LCTprekladatelska@gmail.com

info@oz-lct.sk

LCT – lingua, communicatio, translatio
Šalgotarjánska 1, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

+

Darujte 2%.

Pozývame vás na:

Škola, mesto, umenie/Rethinking School, Art & City